obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

výchovný poradca »

Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Mravcová
Konzultačné hodiny: pondelok - streda / 14:00 – 14:45, alebo podľa telefonického dohovoru
Kontakt e-mail: specialnypedagog.mravcova@gmail.com Edupage: Zuzana Mravcová Telefón: 048/2400099 (zborovňa ZŠ)

Základné informácie: Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ktoré rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, školským psychológom a Centrom poradenstva a prevencie. V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

 • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
 • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha pri výbere SŠ podľa záujmov a prospechu
 • informuje o rôznych povolaniach
 • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy
 • informuje o prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
 • Informácie o možnostiach štúdia:

 • súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách nájdete na stránke Centra vedecko-technických informácií SR:
  https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267
 • v sekcii regionálne školstvo nájdete viaceré publikácie, ako napríklad:
  Ako na stredné školy.pdf
  Prehľad stredných škôl
 • ďalšie informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:
  https://www.stredneskoly.sk (SŠ na Slovensku - študijné, učebné odbory, adresy, kontakty)
  https://www.povolania.eu (dotazník záujmov, zručností)
  https://www.worki.sk (internetový sprievodca trhom práce)
  https://siov.sk/vzdelavanie/dualne-vzdelavanie/uvod-dualne-vzdelavanie (informácie o systéme duálneho vzdelávania, zoznam škôl a študijných odborov v systéme DV, dôležité termíny v rámci krokov žiaka pre vstup do systému DV)
  https://www.sustavapovolani.sk (informácie o zamestnaniach)
  https://test-osobnosti.riasec.sk (možnosť urobiť si test osobnosti, ktorý vychádza z teórie voľby povolania na základe testu osobnosti).

  Proces voľby povolania: Profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. Pokračuje sa v 9. ročníku, kedy sa od začiatku školského roka do februára monitoruje záujem žiakov o SŠ. Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Burzu stredných škôl, alebo Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole. Pre ľahšie rozhodnutie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl aby žiakom priblížili možnosti štúdia na ich škole. V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie žiaci deviateho ročníka absolvujú testy profesijnej orientácie, ktoré im pomôžu odhaliť ich osobnostné predpoklady pre výkon určitých povolaní. Výsledky sú individuálne konzultované aj so zákonným zástupcom.

  Podanie prihlášky na strednú školu:

 • termín na podanie prihlášky na SŠ je do 20. marca 2024.
 • rodič podáva jednu súbornú prihlášku prostredníctvom programu Edupage.
 • návod na podanie prihlášky: https://help.edupage.org/sk/u646
 • na prihlášku sa uvádzajú koncoročné hodnotenie zo 6., 7., 8. ročníka, polročné hodnotenie z 9. ročníka a výsledky Testovania 9 (údaje zasiela škola).
 • školy môžu vyžadovať priloženie rôznych dokumentov (sledujte požiadavky škôl).
 • pokiaľ sa jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške sa vkladá aj Diagnostická správa z Centra poradenstva a prevencie (nie staršia ako dva roky), ktorá obsahuje podporné opatrenia odporúčané pre žiaka.
 • Termíny prijímacích skúšok na jednotlivé typy škôl nájdete v dokumente: https://www.minedu.sk/data/att/28101.pdf

  Kritériá pre prijímacie skúšky:

 • školy, ktoré neoverujú talentové schopnosti: https://www.svs.edu.sk/krit%C3%A9ri%C3%A1/krit%C3%A9ri%C3%A1-netalentov%C3%A9.zip
 • školy, ktoré overujú talentové schopnosti: https://www.svs.edu.sk/krit%C3%A9ri%C3%A1/krit%C3%A9ri%C3%A1-talentov%C3%A9.zip
 • Termín Testovania 9 je 20. marca 2024.

  Učiteľský zbor »
  Rada školy »
  Rodičovská rada »
  Školský parlament »
  Hodnotenie škôl INEKO
  Školský webčasopis SVET SPOZA RÚŠKA »

  Agenda školy

  Školský poriadok
  Inovovaný školský vzdelávací program
  Klasifikačný poriadok / príloha iŠkVP
  Hodnotenie predmetov v školskom roku 2021/22
  Rámcový učebný plán
  Vzdelávacie štandardy
  Plán kontinuálneho vzdelávania
  Žiadanka o uvoľnenie z vyučovania
  Správa o VVČ ZŠ
  Vyhlásenie 2% daň
  Zverejnené dokumenty
  Poistenie žiakov proti krádeži
  Výchovný poradca
  Školský psychológ
  Ponuky

  Odkazy na stránky

 • ZUŠ Slovenská Ľupča
 • Obec Slovenská Ľupča
 • Materská škola
 • Samo Cambel
 • Mestečko
 • Zvonenie

 • 1. hodina: 7 : 55 - 8 : 40
 • 2. hodina: 8 : 45 - 9 : 30
 • 3. hodina: 9 : 45 - 10 : 30
 • 4. hodina: 10 : 40 - 11 : 25
 • 5. hodina: 11 : 35 - 12 : 20
 • 6. hodina: 12 : 30 - 13 : 15
 • 7. hodina: 13 : 40 - 14 : 25
 • 8. hodina: 14 : 35 - 15 : 20
 • « predchádzajúca strana // nasledujúca strana »