obedy
žiacka knižka

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »

zo života školy »

Vychádzka na Mackov bok
Pridané: 11. apríl 2024 / Text a Foto: Mgr. Alena Vojníková

V rámci predmetu regionálna výchova sme sa so žiakmi piateho ročníka našej ZŠ vybrali na tradičnú vychádzku na Mackov bok. Táto lokalita v našom regióne ukrýva vzácny zákonom chránený kvet, poniklec – známy symbol jari, rastúci na suchých slnečných miestach. Žiaci sa mohli presvedčiť, aký krásny je tento kvietok a aj si ho priamo na kopci skúsili nakresliť. Okrem peknej prechádzky v tento slnečný jarný deň niektorí prvýkrát objavili túto malebnú oblasť Slovenskej Ľupče.ZÁPIS do 1. ročníka
Pridané: 21. marec 2024 / ZŠ Sama Cambela Slovenská ĽupčaPrihláška do 1. ročníka.pdf
Písomné vyhlásenie (príloha č. 5).docx
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č. 4).docx


Podpisy zákonných zástupcov Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu v prílohe č. 4).

V prípade, ak: jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu, dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa. Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 5).2% VYHLÁSENIE
Aktualizované: 19. marec 2024 / Rodičovská rada pri ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči

Znovu Vás prosíme o podporu. Venujte 2 percentá z Vašej dane pre deti našej základnej školy. Vopred ďakujeme.
Dajte na tie deti naše 2% z dane Vašej!

Tím Rodičovskej radyVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdfVeľká vybíjaná starších dievčat
Pridané: 18. marec 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Družstvo dievčat z 2. stupňa ZŠ pod vedením kapitánky Hanky Blanárovej sa zúčastnilo športovej súťaže vo veľkej vybíjanej. Súťaž sa hrala v troch hracích dňoch, z ktorých postupoval víťaz a jedno najlepšie družstvo zo všetkých troch dní, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste do finále okresného kola. V každý deň hralo päť ZŠ. Naše športovkyne súťažili v 3. hrací deň a len jediným prehratým zápasom sa posunuli na 2. miesto. Nakoľko ich výhry boli suverénne, to ich bodovo posunulo na najlepšie družstvo z 2. miest všetkých hracích dní a dostali sa do finále. To sa konalo 18. marca v ZŠ Sitnianska. Naše dievčatá hrali krásne, ale nestálo pri nás šťastie, a tak veľmi tesne skončili vo finále okresného kola na 4. mieste. Dievčatám ďakujeme krásne za reprezentáciu školy!

Veľká vybíjaná / fotogaléria

Veľká vybíjaná - finále / fotogalériaPlavecký výcvik
Pridané: 16. marec 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

V týždni od 11. 3 - 15. 3 sa uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka a v týždni 18. 3 - 22. 3. 2024 pre žiakov 2. a 6. ročníka. Výcvik prebiehal v Mestskej plavárni v Brezne. V prvý deň boli žiaci rozdelení do skupín podľa úrovne plávania. Neplavci sa najskôr naučili ležať na vode, ponoriť sa a rôznymi hrami sa s ňou skamarátiť. Plavci si osvojovali zručnosti v plaveckých štýloch prsia, kraul a znak. Na záver plaveckého kurzu každý žiak preukázal svoju nadobudnutú zručnosť plávaním na výkon. Výsledky sa im zapísali do "mokrého vysvedčenia", ktorým úspešne ukončili kurz.

Plavecký výcvik / fotogaléria 1

Plavecký výcvik / fotogaléria 2


Vzdelávame s radosťou
Pridané: 15. marec 2024 / Text: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Naša škola sa zapojila do spolupráce na projekte „Vzdelávame s radosťou“, v rámci programu MŠVVaM SR: Rozšírenie inovácií do výchovy a vzdelávania v školách. Projekt sa venuje šíreniu konštruktivistických metód v oblasti vzdelávania a sústredí sa na dva ciele:
Rozvoj finančnej gramotnosti.
Podpora aktivizačných foriem vzdelávania.
V oblasti finančnej gramotnosti ide o možnosť žiakov 8. - 9. ročníka pracovať v prostredí Investland, ktorý ponúka možnosť simulovať realistické situácie finančného rozhodovania. V oblasti aktivizačných foriem vzdelávania ide o pomoc pri uplatňovaní jedinečných metód vo vzdelávaní (Hejného metóda vyučovania matematiky, Informatika s Emilom, ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj, Comenia Script® – nespojité písmo, Civilizácia – humanitné predmety). Cieľom je nadviazať intenzívnu spoluprácu s organizáciou Indícia a tým umožniť efektívnu implementáciu spomínaných metód. Sme radi, že aj naša škola môže byť súčasťou tohto projektu.Preventívne besedy o dôležitých témach v mesiaci február a marec
Pridané: 12. marec 2024 / Text a Foto: Mgr. Zuzana Mulíková

Šikana, kyberšikana, trestnoprávna zodpovednosť. Toto boli témy preventívnych aktivít, ktoré pre žiakov 2. stupňa pripravili pani por. Mgr. Martina Palyo z Odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR a JUDr. Zuzana Kostiviar Jaňovková s JUDr. Jaroslavou Schwarzovou z Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici. Ďakujeme!Odmeňovanie žiakov na 2. stupni našej základnej školy
Pridané: 12. marec 2024 / Text: Mgr. Michal Bacík / Foto: Mgr. Marcel Hlaváč

Po dlhšej odmlke sme sa dňa 11. marca 2024 znova rozhodli, že odmeníme niektorých z našich žiakov. Tentoraz získali ocenenie Top Expert v celoslovenskej súťaži Expert geniality show dvaja žiaci – Kristína Chabanová z 5. B a Jakub Ján Dlhoš z 9. B triedy. Z vedomostí žiakov máme veľkú radosť a dobrý pocit, že robia dobré meno našej škole. Okrem pochvaly a tradičnej sovičky dostali od pána riaditeľa aj poukážku na nákup kníh podľa vlastného výberu. Srdečne blahoželáme.Digitálna kniha – viacjazyčný slovník hudobných nástrojov
Pridané: 11. marec 2024 / Text a Foto: Mgr. Jana Jamrišková, Mgr. Vladimír Škrabala

V mesiaci február žiaci 5. A triedy pokračovali v projekte eTwinning. Tentoraz so žiakmi španielskej a holandskej školy tvorili „digitálnu knihu“ – viacjazyčný slovník hudobných nástrojov. Žiaci boli tradične rozdelení do piatich skupín. Každej skupine bol pridelený jeden hudobný nástroj. Na hodinách hudobnej výchovy vybrali obrázok a charakteristický zvuk k jednotlivým nástrojom. Následne každá skupina nahrala v anglickom jazyku názov svojho hudobného nástroja. Takto pripravený materiál potom na hodinách anglického jazyka nahrali do digitálnej knižky v aplikácii StoryJumper. Ku každému nástroju bola vytvorená jedna dvojstránka s popisom v holandskom, španielskom a slovenskom jazyku.

Celú knihu si môžete pozrieť na STORYJUMPER - Let the music play / Multilingual Music Dictionary.
Vo štvrtok 7. marca 2024 sme knihu slávnostne odprezentovali na videokonferencii slovenskej, španielskej a holandskej školy. Čítaj viac >>Športová súťaž vo veľkej vybíjanej najmladších žiakov ZŠ
Pridané: 8. marec 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 5. marca sa v telocvični ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici konalo prvé kolo súťaže vo veľkej vybíjanej najmladších žiakov ZŠ (mix koedukované družstvá). Naše družstvo v zložení žiakov a žiačok z 2. A, 2. B, 3. B, 4. A a 4. B s kapitánkou Sandrou Valentovou sa stretlo s domácimi žiakmi a so žiakmi zo ZŠ JGT Gaštanová, kde krásne odohrali všetky zápasy a umiestnili sa na 2. mieste. Do finále okresného kola postúpili teda z 2. miesta. Po druhom hracom dni sa stretli žiaci zo škôl, ktoré postúpili z dvoch hracích dní a umiestnili sa na prvých dvoch miestach. Finále okresného kola sa konalo 7. marca v ZŠ s MŠ Radvanská v Banskej Bystrici. Na súťaž sa naši žiaci veľmi tešili, pretože obstáť v konkurencii veľkých banskobystrických škôl považovali za veľký úspech. V tejto konkurencii krásne odohrali všetky zápasy, porazili aj svojich súperov z 1. hracieho dňa a nakoniec sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Poradie škôl vo finále okresného kola: 1. miesto ZŠ s MŠ Radvanská Banská Bystrica, 2. miesto ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča, 3. miesto ZŠ JGT Gaštanová Banská Bystrica. Našim žiakom blahoželáme ku krásnej reprezentácii školy a prajeme ešte veľa športového nadšenia v ďalších súťažiach.

Veľká vybíjaná - 1. hrací deň / fotogaléria

Veľká vybíjaná - finále / fotogalériaMajstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovej pušky
Pridané: 26. február 2024 / Text a Foto: Mgr. Alena Luptáková

9. 2. 2024 sa naše družstvo mladších žiakov zúčastnilo MK v streľbe zo VzPu. Družstvo v zložení Ivan Sýkora, Michaela Blaškovičová a Lucas Malík si v silnej konkurencii vystrieľali 6. miesto. V súťaži jednotlivcov skončil Ivan Sýkora na 6. mieste. Strelcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.Majstrovstvá školy v stolnom tenise
Pridané: 26. február 2024 / Text a Foto: Mgr. Alena Luptáková

Štvrtok – 8. 2. 2024 – patril v našej škole stolnému tenisu. V troch základných skupinách si o postup do finále zahralo 14 chlapcov. A kto sa nakoniec tešil najviac? 1. miesto – Matej Šoltés, 9. A; 2. miesto – Šimon Lakomčík, 9. B; 3. miesto – Vladimír Ďurka, 7. A. Súťažiaci na prvých troch miestach získali športové poháre a ostatní sladkú odmenu.


ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči sa zapojila do projektu:
„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Pridané: 23. február 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene a Obecným podnikom lesov v Slovenskej Ľupči sme zrealizovali spoločný projekt pod názvom: „Využitím obnoviteľných prírodných zdrojov zvyšovať povedomie žiakov, zamestnancov školy a širokej verejnosti o zmierňovaní a prispôsobení sa zmene klímy.“ Naša škola je od školského roku 2011/2012 zapojená do programu Zelená škola, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School a pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu, prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a aj celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t. j. pomáhajú znížiť negatívny vplyv školy na životné prostredie. My sme na tieto myšlienky nadviazali, pretože si uvedomujeme celosvetovú potrebu ochrany prírody. Vytvorili sme projekt, ktorý bol odbornou komisiou vyhodnotený ako úspešný a na jeho realizáciu sme získali dotáciu v sume 44 400 eur. Za pomoci partnerov sme vytvorili tematické výchovno-vyučovacie plány a viedli našich žiakov šiesteho ročníka v rámci predmetu Environmentálna výchova ku kompetenciám uvedomelého využívania prírodných zdrojov a tým k zmierňovaniu a prispôsobeniu sa zmene klímy. Teoretické poznatky sme demonštrovali na praktických ukážkach vybudovaných v areáli našej školy. Vybudovali sme: 1. systém zachytávania dažďovej vody, ktorá je využitá na splachovanie WC – demonštrácia úspory pitnej vody, 2. systém zachytávania dažďovej vody, ktorá je využitá na polievanie vertikálnej záhrady na budove 1. stupňa ZŠ – úspora pitnej vody a zásob podzemnej vody, 3. dažďovú záhradu – demonštrácia udržateľného hospodárenia s vodou v dôsledku klimatických zmien, 4. solárne svietidlá v areáli školy – demonštrácia využitia slnečnej energie – úspora energií, 5. veternú turbínu - demonštrácia veternej energie – úspora energií. Na záverečnú informačnú aktivitu sme pozvali aj deti s pani učiteľkami z okolitých málotriednych škôl – ZŠ s MŠ Lučatín a ZŠ s MŠ Podkonice. Úvodné slovo a otvorenie konferencie zahájil pán riaditeľ ZŠ Sama Cambela PaedDr. René Kováčik MBA, ktorý informoval žiakov o projekte. Spoločný partner v projekte - konateľ OPL Ing. Miloslav Urban oboznámil o problematike, ako les môže zmierňovať dopady klímy priamo v našom okolí. Jednotlivé ukážky úspory energií si pripravili žiaci 6. ročníka pod vedením svojich učiteliek a garantiek projektu. Počas dopoludnia stráveného na čerstvom vzduchu sa naši hostia mnoho nového naučili, uskutočnili zaujímavé pokusy a spoločne sa zabavili. Našou snahou bolo viesť žiakov k vedomostiam, ale najmä k zručnostiam úspory pitnej vody, podzemných vôd, energií a pod. a to využitím prírodných zdrojov - dažďovej vody, slnečnej a veternej energie. Aby nielen pochopili, ale aj si uvedomili vlastnú spotrebu vody, energií... a naučili sa ju šetriť. Veríme, že každý návštevník odchádzal z podujatia nielen s úsmevom ale aj so spokojnosťou v srdiečku, že môže spraviť niečo nielen pre seba ale aj pre planétu.

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy / fotogalériaTancom pre mládež
Pridané: 16. február 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 15. februára sa žiaci našej školy (2. A, 2. B, 7. B) zúčastnili výchovného koncertu v Banskej Bystrici v Robotníckom dome pod názvom Tancom pre mládež. Výchovný koncert zorganizovali pedagógovia a žiaci Konzervatória J. L. Bellu a ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. Užili sme si hodinku nádherného prevedenia klasického, moderného a folklórneho tanca v jedinečných choreografiách a dozvedeli sa o nich mnoho zaujímavostí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za nádherný umelecký zážitok!

Tancom pre mládež / fotogalériaOkresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
Pridané: 15. február 2024 / Text a Foto: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

Dňa 13. 2. 2024 sa konalo Okresné kolo 70. Hviezdoslavovho Kubína na ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici. Aj naša škola mala zastúpenie v tejto súťaži. Reprezentovali ju v prvej kategórii v poézii Peter Pobeška z 2. A triedy a v próze Michal Komora zo 4. B triedy, v druhej kategórii v poézii Lea Frčová z 5. A triedy a v próze Ella Turošíková z 5. B triedy, v tretej kategórii v poézii Lujza Filipková z 9. B triedy a v próze Tereza Roskošová z 9. B triedy. Napriek silnej konkurencii dvaja z nich, Michal Komora zo 4. B a Tereza Roskošová z 9. B, svojím talentom zaujali porotu a podarilo sa im postúpiť do regionálneho kola. Srdečne im blahoželáme. Všetci súťažiaci si odniesli vzácnu skúsenosť v prezentovaní svojej recitácie.
Pridané: 14. február 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania si v redukovanej forme užívame aj na našej škole. Február je tradične mesiacom karnevalov a krásna výzdoba avizovala, že tohoročný bude v plnej paráde. A veru aj bol. Do telocvične postupne prichádzali rozprávkové a mytologické bytosti, v podobe upírov, ale aj nežných princezien, motýľov, indiánov, športovcov, bojovníkov a dokonca aj zaujímavých vodných masiek. Počas karnevalu sa deti občerstvili zdravým ovocím a zeleninou, ale cez prestávku si dali fajné šišky, ktoré k tomuto obdobiu patria. Po tanečných kolách a viacerých súťažiach si žiaci 1. stupňa pozreli rozprávku v podaní divadla Cliperton o Zlatej rybke. Veľké ďakujem patrí všetkým pani učiteľkám a pomocníkom z radov ôsmakov a deviatakov, ktorí pripravili toto skvelé podujatie.

Karneval / fotogalériaÚspech strelcov
Pridané: 13. február 2024 / Text a Foto: Mgr. Alena Luptáková

Vo štvrtok 1. februára 2024 sa traja žiaci našej školy zúčastnili súťaže v streľbe zo vzduchovej pušky jednotlivcov žiakov ZŠ a OG. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl z okresu Banská Bystrica a CVČ Havranská 9, Banská Bystrica. A aké miesto si v konkurencii 21 strelcov vystrieľali naši chlapci?
1. miesto – Jakub Seredy (9. A), 3. miesto – Tomáš Houška (8. A), 4. miesto – Ivan Sýkora (6. B).
Strelcom srdečne gratulujeme k ich úspechu.Súťaž v zimnom aranžovaní
Pridané: 8. február 2024 / Text a Foto: Mgr. Alena Vojníková

Dňa 5. decembra 2023 sa opäť ako každý rok konala súťaž v aranžovaní pre žiakov Banskobystrického regiónu. CVČ Junior v spolupráci s Mestským úradom Banská Bystrica znova pripravili príjemné dopoludnie pre žiakov základných škôl pod názvom Zimné aranžovanie. Dievčatá si mohli vybrať z dvoch tém: Luciine šibalstvá a Mikulášsky balíček. Súťaže sa zúčastnili žiačky 6. B triedy: Michaela Blaškovičová a Sára Dianišková. V kategórii starších žiačok sa zúčastnila Svetlana Milanová z 9. B triedy. Vzhľadom na náročnosť tém a silnú konkurenciu sme tento rok nezaznamenali umiestnenie, no napriek tomu naše žiačky podali skvelý výkon v aranžovaní a svoje práce vytvorili na vysokej úrovni.Pocta Mirovi Žbirkovi
Pridané: 7. február 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Dňa 31. 1. 2024 sme sa celá škola zúčastnili novoročného koncertu venovanému známym piesňam Mira Žbirku. Koncert pre nás pripravili žiaci speváckeho oddelenia našej ZUŠ za doprovodu jedinečnej hudobnej kapely, v ktorej boli aj ich páni učitelia. Ďakujeme všetkým ZUŠkárom za jedinečný zážitok a za spríjemnenie nášho slávnostného dňa odovzdávania polročného vysvedčenia.DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU – 6. február 2024
Pridané: 6. február 2024 / Text a Foto: Mgr. Zuzana Mulíková

Cieľom Dňa bezpečného internetu je vytvoriť bezpečnejší a lepší internet, kde každý môže používať technológie zodpovedne, s rešpektom, kriticky a kreatívne. Cieľom kampane je osloviť deti a mladých ľudí, rodičov, učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, aby povzbudili všetkých, aby zohrali svoju úlohu pri vytváraní lepšieho internetu. Oslavy pozitívnej sily internetu povzbudzujú každého, aby sa pripojil k hnutiu, zúčastnil sa a čo najlepšie využil potenciál internetu na zbližovanie ľudí a šírenie dobra. Viac informácií nájdete na: www.bezpecnyinternet.net.DEŇ bezpečného INTERNETU.pdf
ABECEDA bezpečnostného povedomia.pdf
TÝKA SA MA TO.pdfLyžiarsky výcvik
Pridané: 5. február 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

Lyžiarskeho výcviku sa každoročne zúčastňujú žiaci štvrtého a siedmeho ročníka. V dňoch 24. 1 - 30. 1. 2024 ho absolvovali (ako každý rok) v lyžiarskom stredisku Tále, kde sú výborné podmienky pre všetky skupiny lyžiarov. Ich rozdelenie bolo podľa schopností a zručností v lyžovaní do štyroch skupín. Nelyžiari začínali úplnými základmi na miernom svahu a postupne skúšali jazdu na vleku. Pokroky bolo vidno každý deň. Lyžiari mali počas celého týždňa možnosť formou cvičení zdokonaľovať svoje lyžiarske schopnosti na všetkých typoch zjazdoviek. Najšikovnejší z nich si mohli posledný deň zalyžovať i na náročnejšom svahu v lyžiarskom stredisku Mýto pod Ďumbierom. Ďakujeme vedeniu ZŠ za takúto príležitosť a všetkým deťom za snahu i vzorné správanie.

Lyžiarsky výcvik / fotogalériaPrednáška a beseda na tému drogových závislostí
Pridané: 24. január 2024 / Text a Foto: Mgr. Zuzana Mulíková

Dňa 15. 11. 2023 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému: Prevencia drogových závislostí. Zúčastnili sa jej žiaci 8. ročníka. Tématické okruhy besedy objasnili základné pojmy droga, závislosť, abstinencia, nelátkové závislosti, formy pomoci pre závislých ľudí, zákony súvisiace s drogovou problematikou. Súčasťou besedy bolo aj to, že naši žiaci si mohli vyskúšať okuliare simulujúce opitosť. Odbornú prednášku viedla Mgr. Petra Koppová, PhD. z poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.Korčuliarsky výcvik druháčikov
Pridané: 18. január 2024 / Text a Foto: PaedDr. Jana Krížová, PhD.

V zdravom tele, zdravý duch. Pod týmto sloganom sme v dňoch 15.1 - 17.1.2024 realizovali korčuliarsky výcvik v Tenisovom centre Pepas pre žiakov 2. A a 2. B triedy. Väčšina žiakov už mala korčuliarske zručnosti, ale pre niektorých to bol skutočne prvý kontakt s ľadom. Po troch dňoch plných zábavných cvičení a premyslených veselých hier všetci žiaci úspešne zvládli základy korčuľovania. Tí, ktorí sa už korčuľovať vedeli, zdokonalili svoje zručnosti, rozvinuli si koordinačné schopnosti, pohotovosť a obratnosť na ľade. Precvičili základné rovnovážne cvičenia a hry na ľade – kĺzanie, padanie – vstávanie, brzdenie, obraty, otočky, základy techniky – korčuľovania vpred a vzad. V posledný deň si všetci žiaci zmerali svoje schopnosti v záverečnej súťaži: slalom pomedzi kužele, štafety a udržanie balóna vo vzduchu. Slávnostným udeľovaním korčuliarskych diplomov bol kurz ukončený. Veríme, že každé z detí v sebe objavilo radosť z korčuľovania a že si pobyt na čerstvom vzduchu dosýta užili.

Korčuliarsky - 1.deň / fotogaléria

Korčuliarsky - 2.deň / fotogaléria

Korčuliarsky - 3.deň / fotogalériaHovorme o jedle
Pridané: 17. január 2024 / Text a Foto: Mgr. Zuzana Mulíková

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odštartovala 11. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle. Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže v kategórii: Výtvarná súťaž pod názvom CHUTNÉ MAĽOVANIE. Cieľom súťažnej aktivity bolo vyvolať a podporovať aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín. Aj keď sa naši žiaci neumiestnili na žiadnom mieste, patrí im veľká vďaka za ich aktívnu účasť.Deň jablka
Pridané: 12. január 2024 / Text a Foto: Mgr. Zuzana Mulíková

Dňa 21. októbra si pripomíname medzinárodný deň jablka. Jabloň je údajne najstarší ovocný strom na svete. Na Slovensku sa nachádza takmer v každej záhrade. Trvá približne 4 až 5 rokov kým po vysadení malého stromčeka začne jabloň rodiť. Úrodu z jablone možno potom zbierať 100 rokov. Jablká obsahujú množstvo vitamínov, ktoré nám pomáhajú udržať sa fit, pomáhajú predchádzať chorobám a priaznivo pôsobia na celý náš organizmus. Najlepšie chutia priamo zo stromu ale nič nepokazíte ak si ich aj nasušíte do zásoby na zimu alebo upečiete voňavý jablkový koláčik či inú sladkosť. Pri príležitosti medzinárodného dňa jablka sme sa aj my rozhodli pripomenúť si tento deň súťažou o najjablkovatejšiu triedu prvého a druhého stupňa. Pozrite si najjablkovatejšie triedy! Tí, čo prišli v pondelok oblečení vo farbe jablka, teda zelenej, žltej alebo červenej a na desiatu si pribalili jabĺčko, čakal na desiatu jablkový koláčik!Deň kaše
Pridané: 11. január 2024 / Text a Foto: Mgr. Zuzana Mulíková

Dennodenne sa stretávame s tým, ako deti odmietajú jesť školské obedy, sú vyberavé a hádžu s láskou pripravené desiaty do koša. To, čo je pre nás samozrejmosť je pre iných vzácne. Svetový deň kaše, ktorý sa každoročne oslavuje 10. októbra, bol skvelou príležitosťou pripomenúť si, že jedlo, ktoré denne dostávame, jeme a máme k dispozícii by nám závideli milióny detí vo svete, ktoré častokrát dostanú len jedno jedlo denne, ktoré sa deň čo deň opakuje.

Hlavným cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť výživného jedla pre každé dieťa sveta a zároveň podporiť stravovací program Mary's Meals, ktorý poskytuje deťom žijúcim v chudobných krajinách sveta porciu kaše alebo iného jednoduchého jedla v školách, čím ich pritiahne do vzdelávacieho procesu a zlepší ich životné podmienky. Týmto spôsobom organizácia prispieva k boju proti hladu a zabezpečuje, aby deti mali prístup k vzdelaniu. Tešíme sa, že aj naša škola sa pripojila k tomuto dôležitému odkazu charitatívnej organizácie výzvou "Na raňajky bude kaša!" a žiaci si spolu s rodičmi pripravili počas týždňa tento chutný a výživný pokrm.

« predchádzajúca strana // nasledujúca strana »